Dokumendid

 

 koolitusluba

Lasteaia 2020-2023 aasta arengukava

Arengukava õppeaastateks 2020 – 2023

https://www.riigiteataja.ee/akt/414082020018

Sisehindamise_aruanne

Kooskolastus

Õppekava 2021-22

Kk nr. 31-A

Tegevuskava 2021-2022

Kk nr. 32-A

K-J lasteaed Aljonuška TEL-programmi tegevuskava 21-22

 

 

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord.

volikogumäärus  Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt
kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord

 

 

SOTSIAALHOOLEKANDELISE ABI ANDMISE KORD

Vastu võetud 28.11.2018 nr 35

HTTPS://WWW.RIIGITEATAJA.EE/AKT/411122018001

30. TOETUSED LINNA VÄHEKINDLUSTATUD PEREDE LASTE TOIMETULEKU
LEEVENDAMISEKS

Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku
leevendamiseks on:
1) koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude osaline hüvitamine;
2) õppevahendite maksumuse osaline hüvitamine;
3) riiete ja jalanõude ostu osaline hüvitamine;
4) kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline
hüvitamine;
5) üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele
õpilastele õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine
sõidupiletite alusel kuni 100% ulatuses.