Dokumendid

Koolitusluba          koolitusluba

Põhimäärus            https://www.riigiteataja.ee/akt/420102017038

Lasteaia 2023-2026 aasta arengukava

Arengukava          Arengukava 2023-2026 õa      maarus_nr_23

Sisehindamine       Sisehindamise aruanne õppeaastateks 2020-2023 L-a Aljonuška

Kooskõlastus            Sisehindamise_aruande_kooskolastus_1

Õppekava                  Õppekava2023-2024õa       Kk 14-A õppekava23-24õa

Tegevuskava            Tegevuskava 2023-2024 õa    Kk 15-A tegevuskava 23-24õa

TEL – programm    K-J lasteaed Aljonuška TEL-programmi tegevuskava 2023-24õa

Korraldus                korraldus nr 343

Töökorralduse reeglid  Töökorralduse reeglid 2019 est.    Kk nr.06-A

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord.

volikogumäärus  Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt
kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord

 

 

SOTSIAALHOOLEKANDELISE ABI ANDMISE KORD

Vastu võetud 28.11.2018 nr 35

HTTPS://WWW.RIIGITEATAJA.EE/AKT/411122018001

30. TOETUSED LINNA VÄHEKINDLUSTATUD PEREDE LASTE TOIMETULEKU
LEEVENDAMISEKS

Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku
leevendamiseks on:
1) koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude osaline hüvitamine;
2) õppevahendite maksumuse osaline hüvitamine;
3) riiete ja jalanõude ostu osaline hüvitamine;
4) kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline
hüvitamine;
5) üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele
õpilastele õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine
sõidupiletite alusel kuni 100% ulatuses.