Õppekava

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID

Lasteaia eripära ja omanäolisus

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti ja vene keeles. Lasteaias töötab 10 rühma: kaks neist on sõimerühmad, üks liitrühm, kolm osalise keelekümbluse rühma vene emakeelega lastele, kus korraldab üks õpetaja õppe- ja kasvatustegevusi eesti keeles, teine vene keeles.

Lasteaia eripära on neli erirühma (alates 2020-2021 õppeaastast): pervasiivsete arenguhäirete laste rühm, 2 tasandus-ja arendusrühmad. Lasteaias on sobitusrühm, kus erivajadustega lastele luuakse tingimused kasvamiseks sobitusrühmas koos teiste lastega. Lastel on võimalik saada tervist ja arengut toetavaid teenuseid lasteaia spetsialistidelt, vajaduse korral koostatakse lapsele individuaalne arengukava. Lapsed õpivad üksteisega arvestama, teineteise erinevusi mõistma ja kaaslasi vajalikul määral abistama.

Oma töös järgib lasteaed järgmisi põhimõtteid:

  • erivajadustega lastele võrdsed võimalused;

  • erivajadustega laste vanemate toetamine lapse arengu ja kasvatamise küsimustes;

  • erivajadustega lastele nende arenguks tingimuste loomine.

Ühisürituste, kirjanduse ja kunsti kaudu toimub eesti ja vene kultuuri tutvustamine ja lugupidamise kasvatamine teiste rahvaste ja kultuuri vastu. Suurt tähelepanu pööratakse vene rahvusest laste sotsialiseerumisele eestikeelses keelekeskkonnas ning koolivalmidusele. Igal aastal toimuvad järgmised traditsioonilised üritused: sügislaat, sügiskompositsioonide näitus, mardi- ja kadripäevad, tervisenädal, jõulud (päkapikud, jõulupidu), sõbrapäev, vabariigi aastapäev, vastlapäev; teatripäev, lihavõttepüha, südamekuu, emadepäev, lasteaia pidulik lõpetamine kooli minevatele lastele.

Lastele on loodud soodsad õppe-, kasvu- ja mängutingimused ning tagatud arendav õpi- ja kasvukeskkond: igas rühmaruumis on didaktilised mängud, eale vastavad raamatud ja eri liiki konstruktorid. Rühmaruumides ja kabinettides on tehnilised õppevahendid. Lasteaias on võimlemissaal, muusikasaal, eesti keele kabinet, väike saal ravivõimlemiseks, logopeedi kabinet, eripedagoogi kabinet, tervishoiutöötaja kabinet. Lasteaial on suur õueala, on olemas spordiväljak. Õueatraktsioonid on heas korras. Kõik laste tegevused toimuvad mängulises vormis, kasutatakse rohkesti erisuguseid arendavaid õppevahendeid. Kohtka-Järve lasteaed Aljonuška on Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustiku liige. Tervist Edendava Lasteaia võrgustikku kuuluvad lasteaiad on seotud kogu paikkonna ja terve ühiskonna terviseedendusega. Lasteaia kõikides rühmades toimuvad tervisekasvatusalased tegevused ja vestlusringid, kus käsitletavad teemad on seotud lasteaia õppekavaga ja viiakse läbi iga kuu õppeaasta jooksul.

Üldeesmärk

1) toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks;

2) kujundada edendava ja soodustava keskkonda ning suurendada laste tervisjõudlust;

3) lasteaia ja pere koostöös on tugevnenud ühtsed väärtused, mille toel laps on hooliv, enda ja kaaslastega toimetulev, õnnelik ja õpihimuline.

Tegevused

  1. luua lapsele arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne ja eduelamused ning toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta;

  2. soodustada lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsustele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks ning vajadusel oma käitumist korrigeerivaks, teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmis inimeseks;

  3. toetada last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel;

  4. toetada laste arengut koostöös lasteasutuse personali ja lastevanematega.