Lasteaia missioon

LASTEAIA MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED

Missioon

Lasteaed kindlustab lastele kaasaegse ja turvalise õpi- ning kasvukeskkonna toetades koostöös perekonnaga lapse sotsiaalset, emotsionaalset, vaimset ja füüsilist arengut läbi positiivse eduelamuse.

Visioon

Lastead on kaasaegne, mitmekultuurilisust hoidev, tervislikke eluviise edendav ja kvaliteetset alusharidus pakkuv lasteaed, kus on hea nii lapsel, lapsevanemal kui ka töötajal.

Põhiväärtused

Professionaalsus (kompetentsus) – töötajatel on teadmised ja oskused lapse arengu- ja valikuvõimaluste toetamiseks, ollakse positiivsed ja avatud ning õpihimulised, austatakse ja hoitakse üksteist.

Usaldusväärsus – tugineme laste, õpetajate ja vanemate vahelisele koostööle.

Loovus ja innovatiivsus – väärtustatakse töötajate loovaid lahendusi ja ideid, suunatakse lapsi uurima ja avastama, tundma rõõmu enda ja teiste loomingust. Lasteaed on avatud uutele ja innovaatilistele ideedele.

Keskkonnateadlikkus – lasteaia töötajad väärtustavad loodust ja keskkonda hoidvat ja säästvat mõtteviisi ning käitumist.

Tervis ja turvalisus – edendades tervislikke eluviise, pakkudes mitmekülgseid liikumisvõimalusi ja tervislikku toitu, tagatakse laste ja töötajate terviseteadlikkuse tõus, ohutus ning ollakse lapsele toeks tema mängudes, avastustes, rõõmudes ning õpihimus.

Meeskonnatöö – tegutsemine ühiste eesmärkide nimel, mis tagab üksteise mõistmise ja pingevaba sisekliima. Lapse õppimisprotsessis osalevad pere, lasteaed, teised lapsed, erinevad keskkonnad ja koostööpartnerid.

LASTEAIA ARENDUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD

Lasteaia arendussüsteemi aluseks on viis põhivaldkonda:

 1. eestvedamine ja strateegiline juhtimine;

 2. personalijuhtimine;

 3. koostöö huvigruppidega;

 4. õppe- ja kasvatusprotsess;

 5. ressursside juhtimine.

Need tegevuse valdkonnad hõlmavad kogu lasteaia tegevust ning nendest lähtutakse sisehindamisel, arengukavas ja lasteasutuse aasta tegevuskavades.

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine

Eesmärgid

 1. Juhtimine on avatud, kaasav ja õiglane.

 2. Väärtusarendusega tegeletakse süsteemselt ja järjepidevalt ning lasteaia tegevus on väärtuspõhine.

 3. Töötajate julgustamine ja innustamine kvalifikatsiooni tõstmise ja erialase arengu suunas.

 4. Koostöö parendamine ja maksimaalne kaasatus kõikidel tasanditel – laps, lapsevanem, personal, spetsialistid, lasteaed, teised linna asutused, kogukond. Otsuste tegemisel erinevate huvirühmade kaasamine.

 5. Meeskonna areng on süsteemne ja toetatud läbi sisehindamise, tunnustamise ja motivatsiooni.

 6. Täiustada lasteaias kehtestatud dokumente.

Personalijuhtimine

Eesmärgid

 1. Personalil on ühtne arusaam lasteaia eesmärkidest ja väärtustest.

 2. Lasteaia personal on professionaalne ja arengule orienteeritud, tegeletakse eneserefleksiooniga.

 3. Personalile tingimuste loomine professionaalseks arenguks ja eneseteostuseks.

 4. Integreeritud, aktiivõppe- ning digimeetodite kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes.

 5. Töötajate riigikeele valdamise taseme tõstmine.

 6. Hea mikrokliima tagamine kollektiivis ja tõhus meeskonnatöö.

Koostöö huvigruppidega

Eesmärgid

 1. Koostöö lastevanemate ja kogukonnaga.

 2. Huvigruppide kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi, hästi toimiva koostöövõrgustiku säilimine: laps, lapsevanem, eriala spetsialistid ja lasteaia personal.

 3. Propageerida lastevanematele e-keskkonna ELIIS kasutamist.

 4. Lahtiste uste päevad lapsevanematele, koolituste ja ühisürituste läbiviimine koostööpartneritega.

 5. Jätkata projektide kirjutamist ja lisaraha otsimist lasteaia tegevuse parendamiseks.

Õppe- ja kasvatustegevus

Eesmärgid

 1. Laste individuaalse arengu toetamine lapsest lähtuva õpi- ja kasvukeskkonna loomise kaudu. Tugiteenuste kvaliteedi hoidmine.

 2. Õppekava pidev arendustöö, tegevuskava planeerimine ja tulemuslik täitmine.

 3. Inspireeriva õpikeskkonna loomine ja kaasaegsete õppevahendite kasutamine.

 4. Eesti keele õpetamise tõhustamine lastele – üritused, teatrid, loengud, väljasõidud.

 5. Leida ja kasutada rohkem võimalusi laste õpetamiseks vahetus looduskeskkonnas.

 6. Terve, loov ja tegus laps.

Ressursside juhtimine

Eesmärgid

 1. Kaasaegse turvalise kasvu-, mängu- ja loova õpikeskkonna kujundamine ja arendamine.

 2. Tervislike eluviiside kujundamine (sealhulgas pööratakse tähelepanu tervislikule toitumisele, hügieenile, õuesviibimisele).

 3. Õppe- ja mänguvahendite järjepidev täiendamine, uute vahendite soetamine.

 4. Lisaressursside leidmine läbi erinevate projektide.

 5. Efektiivne ja säästlik majandamine.