Avaldused lasteaeda vastuvõtmise kohta

maarus_nr_8

    1. Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

    2. Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

sõimerühm

keelekümblusrühm

sobitusrühm

tasandusrühm

arendusrühm

pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm

Üleviimine

avaldus lapse väljaarvamiseks