Kodukord

Kinnitatud lasteaia Aljonuška hoolekogu koosolekul  30.10.2015 protokoll nr 1

Täiendatud ja kinnitatud hoolekogu koosolekul 11.12.2017 protokoll nr 1

KOHTLA-JÄRVE  LASTEAED  ALJONUŠKA

   KODUKORD

  1. Üldsätted

1.1.  Lasteaia kodukord lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest       tulenevatest õigusaktidest.

1.2.  Kodukord toetab õppe-ja kasvatuseesmärkide realiseerimist ning aitab hoida laste ja töötajate vaimset ning füüsilist tervist. Kodukorras informeerib lasteaed lapsevanemaid koolieelse lasteasutuse seadusega neile pandud kohustustest.

1.3.  Kodukorra kinnitab Aljonuška Lasteaia hoolekogu. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel, paberikandjal on sellega võimalik tutvuda lasteaias.

1.4.  Kodukord on lastele, vanematele ja töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  1. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

* Lasteaed on avatud 7.00 – 18.00.

* Lasteaia telefon on 33 47134 (tervishoiutöötaja), 33 44233 (direktor),

  33 50520 (õppealajuhataja).

2.1. Laps tuuakse lasteaeda õigeaegselt. See tähendab:

* kui laps sööb hommikusööki, siis vähemalt 5 minutit enne kl 8.30 (hommikusöögi algus);

* kui laps ei söö hommikusööki, siis vähemalt kl 8.45 (päevaplaanis märgitud tegevuse algus on kl 9.00).

2.2.  Lapsevanem ja laps sisenevad lasteaeda ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu. Lasteaia välisuksed on suletud ja sisenemiseks tuleb kasutada rühma uksekella.

2.3. Lapsevanem kohustlikult teavitab rühma töötajat lapse hilinemisest või puudumisest rühmas kokkulepitud viisil kas telefonile (33 47134) või rühma e-postile hiljemalt kella 09:00. 

2.4. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma õpetajale ning järele tulles võtab lapse vastu  õpetajalt.

2.5. Õpetajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatel.

2.6. Rühma õpetaja ei anna last alaealisele isikule või selleks volitamata isikule.

2.7. Rühma õpetajal on keelatud last anda märgatavate joobetunnustega täiskasvanutele.

2.8. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat rühma kontakttelefonil.

2.9. Kui lapsele ei ole järgi tuldud peale kella 18:00, ootab rühma töötaja lapsevanemat 30 min. peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib ta telefoni teel kontakti saada lapse vanematega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.10.  Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (nt suvekuudel, puhkuste ajal, koolivaheaegadel, pühade-eelsetel päevadel, laste või töötajate haigestumisel).

  1. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine.

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel kohandatakse võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust, kuid ülejäänud rühma laste vajadustega arvestades.

3.2.Koostöös kohaliku omavalitsuse ja lapsevanemaga kohandatakse erivajadustega lastele nende arengut soodustav keskkond.

3.3. Kui lapse käitumine kahjustab last ennast või teisi lapsi, siis peatatakse lasteaia koha kasutamine kuni põhjuse välja selgitamise ning lapse jaoks sobiva lahenduse leidmiseni.

3.4. Rühma õpetaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaia vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise või käitumishäiretest lapsevanema ja direktorit.

3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapsele kroonilise terviserikke korral määranud ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteaias anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kirjalikul kokkuleppel lasteaia tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteaia pedagoogiga.

3.6. Lasteaias direktor või tervishoiutöötaja teatab Terviseametile ning avaldab vanematele teadetahvlil teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist.

3.7.Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem esimisel võimalusel õpetajat.

3.8. Lapsel peavad olema kaasas isiklikud hügieenivahendid: kamm, taskurätt, vahetusjalanõud, vajadusel vahetuspesu, lõunauinakuks öösärk või pidžaama.

3.9. Lapsel on soovitav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlat jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu.

3.10. Õues on lapsel aastaajale ja ilmastikule sobilik, lapsele seljas mugav, kergesti selga pandav, lihtsate ja turvaliste kinnitustega, vabalt liikumist võimaldav, määrdumist lubav, vettpidav riietus, jalanõud ja kindad. Ka suvel on lapsel õues peakate.

3.11. Et vältida riiete kadumist ja vahetusse minemist, tuleb varustada laste riided nimega.

3.12. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.  Laps ei kanna rühmas olles ehteid, mis võivad tema enda või teiste laste tervist ohustada.

3.13, Lapse kapis ei ole lubatud hoida ülearuseid riideid ja esemeid – määrrdunud riided viiakse juba õhtul koju. Keelatud hoida kapis toiduaineid.

3.14. Tervise edendamise eesmärgil ja vastavalt rühmade tegevuskavadele osalevad kõik lapsed 1-2 korda päevas õuetegevustes.

3.15. Lasteaed pakub lastele kolm korda päevas sooja toitu, mis on tervislik, tasakaalustatud ja mitmekesine ning vastab lasteaedade toitlustamisele kehtestatud nõuetele.

3.16. Igapäävane õppe- ja kasvatustöö planeeritakse ja viiakse läbi vastavalt lasteaia õppekavale ja aasta tegevuskavale.

3.17. Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia õppe-, tegevus- ja arengukavaga.

3.18. Eesmärgiga toetada lapse arengut viiakse lasteaias läbi laste arenguvestlusi.

  1. Turvalisuse tagamine.

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise-ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon ,mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4. Laste lahkumine lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata on keelatud. Rühma töötajad vastutavad laste väljapääsu tõkestamise eest rühmaruumidest. Lapsi on keelatud jätta järelevalveta.

4.5. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.6. Laste õuesviibimise ajal peab olema tagatud pidev järelevalve. Kiigel või ronilal on lapsed ainult töötaja juuresolekul.

4.7. Õppekäiguajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ja lähtuvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.

4.8. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.9. Et tagada laste turvalisus, sulgevad nii lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed enda järel väravad.

4.10. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud.

4.11. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoone ustele paigaldatud fonolukud ja uksetelefonid.

4.12. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlike ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.13. Kohtla-Järve linnast väljaspool toimuvate väljasõitude korral esitab rühmaõpetaja direktorile kinnitamiseks osalevate laste ja nende eest vastutajate nimekirja.

4.14. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama lasteaia majandusjuhatajat või direktorit vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.15. Turvalisuse tagamiseks on lasteaial valminud hädaolukorra plaan, milles on kirjeldatud juhtkonna ja personali käitumine erinevate hädaolukordade korral.

  1. Lasteaia tasu

5.1. Lastevanema osalustasu suurus on kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu määrusega 24.september 2014 nr 41. Osalustasu ei maksta perioodi 01.juuni-31.augusti eest vanema vastavasisisulise kirjaliku avalduse alusel, kui laps ei käi sel ajal lasteaias terve kalendrikuu jooksul ja vanem on avalduse esitanud hiljemalt maksualusele kuule eelneva kuu viimasel tööpäeval.

5.2. Lapse toidupäeva maksumus on kehtestatud lasteaia hoolekogu otsusega ja kinnitatud direktori käskkirjaga.

5.3. Osalustasu ja toiduraha makstakse eelmise kuu eest, arved tuleb tasuda iga kuu 20. kuupäevaks vastavalt arvele.  Lapsevanemad saavad  maksekviitungid ankeedil märgitud e-mailile, soovi korral paberikandjal rühmaõpetajatelt.

5.4. Lasteaia direktoril on õigus algatada koha kasutamise lõpetamine, kui lapsevanemal on võlgnevus kahekordses lapsevanema poolt kaetava osa suuruses summas (alus Kohtla-Järve linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord 20.03.2018 nr 8).

  1. Koostöö

6.1. Hea koostöö õpetajate ja vanemate vahel on eelduseks, et laps tunneks  ennast lasteaias turvaliselt, oleks rõõmus, õpihimuline ja leiaks palju sõpru.

6.2.    Kõik lasteaia töötajad töötavad Teie lapse ja Teie heaks.

6.3.   Lastevanemad võivad pöörduda logopeedi, eripedagoogi, füüsioterapeuti, õpetajate, liikumis- ja muusikaõpetajate, juhtkonna või rühmas valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks.

6.4.    Muudatuste ja ettepanekute tekkimisel, palun pöörduge õpetaja või direktori poole.

6.5.   Olete alati oodatud osalema lasteaiaelu sisukamaks ja paremaks muutmisel.

6.6.   Info vahetamiseks on igal rühmal mobiiltelefon, vanemate list, rühma infostend.  Lasteaia kodulehe aadress: aljonuska.edu.ee