Eestikeelsele haridusele üleminek

https://www.hm.ee/uleminek

Info lastevanematele

Seoses miinimumpalga tõusuga on alates 01.01.2024.a. lapse osalustasu määr 41€ kuu.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31.08.2023 määrus nr 45 § 2

https://www.riigiteataja.ee/akt/405092023010

4.09.2023

14.04.2023

Lugupeetud lapsevanem!

Seoses miinimumpalga tõusuga (725 eurot) 1. jaanuarist 2023 tõuseb ka vanemate poolt tasumisele kuuluv osalustasu määr ühe lapse kohta, milleks on 36,25 eurot kuus.
Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014 määrus nr 41 § 2
https://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014?leiaKehtiv

Käskkiri 01-A  Lapse osalustasu määra kinnitamine