Pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”

Alates 2021.a.  Projekti alusel töötavab 1 rühm Rukkilill Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojektProfessionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas”. Iga päev korraldab õpetaja  tegevusi eesti keeles koostöös venekeelste kolleegidega. 

Pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”

Selle projekti raames kolmandana õpetajana aiarühmas  töötab eestikeele õpetaja, kes aitab mitte-eesti kodukeelega lastele omandada eesti keelt ja kultuuri kooliminekuks. Eestikeelse õpetaja korraldab vaatlusi, mängib, suhtleb lastega ainult eesti keeles. Kasutades lastega arusaadavaid võtteid (miimika, žestid, kehakeel, joonistamine, liikumine jne).

Pilootprojekti peamine eesmärk:

Äratada lapses huvi eesti keele ja kultuuri vastu, motiveerida eesti keele õppimist ning tagada mitte-eesti kodukeelega lapsele eesti keele omandamist kooliminekuks.

Peamised põhimõtted:

 1. lapse arengu toetamine läbi keeleõppe;

 2. lapsest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus;

 3. suhtlemine on ainult eesti keeles;

 4. mänguviisiline õppetegevus;

 5. süsteemsus;

 6. järjepidevus;

 7. lõimitus tegevus;

 8. meeskonnatöö venekeelsete õpetajatega;

 9. kvaliteetne õppe- ja kasvukeskkond;

 10. partnerlus lapsevanematega.

Õppe -ja kasvatustegevuse kavandamine ning korraldamine

Kavandamine. Pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“ eestikeelsed rühmaõpetajad kavandavad õppe- ja kasvatustegevused koostöös venekeelsete rühmaõpetajatega. Õppeaasta alguseks koostatakse eestikeelsete tegevuste õppeaasta tegevuskava lähtudes rühma ühisest temaatilisest tegevuskavast. Tegevuskavas on püstitatud õppeaasta eesmärgid ja  eeldatavad tulemused eesti keele omandamises. Kavandamise perioodiks on üks kuu, kusjuures ühte teemast käsitletakse kahe nädala jooksul.

Eestikeelseid tegevusi kavandatakse lihtsamas vormis vastavalt laste potentsiaalile.

Korraldamine. Pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“ mudelit rakendatavas rühmas esimeses vahetuses töötavad üheaegselt kaks õpetajat: üks õpetaja suhtleb ja viib läbi õppe- ja kasvatustegevuse vene keeles ja teine eesti keeles. Hommikuvõimlemine võib toimuda nii eesti kui ka vene keeles. Eestikeelne rühma õpetaja juhendab ja viib läbi rutiinseid tegevusi ja õppetööd eesti keeles paralleelselt venekeelse õpetajaga , jagades lapsed väiksemates alarühmadeks. Jalutuskäigu ajal eesti keelne õpetaja viib läbi õueõpet, õpetab ümbritseva looduse ja inimtegevusega (nt transport, liiklus) seonduvat sõnavara. Eestikeelse õpetaja poolt korraldatavad vaatlused, mängud ning suhtlemine käib ainult eesti keeles, kasutades lapsele arusaadavaid võtteid (miimika, žestid, kehakeel, joonistamine, liikumine jne)

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused 6-7aastane laps:

 1. hindab ja austab eesti kultuuri ja eesti keelt kui oma kodumaa keelt;

 2. meeldib rääkida eesti keeles ja tahab rohkem õppida;

 3. mõistab eesti keelse lihtsamaid vestluse teemasid;

 4. mõistab antud juhendeid ja täidab neid;

 5. reageerib adekvaatselt eesti keeles antud korraldusele;

 6. mõistab etteloetud ja jutustatud eakohase eestikeelse teksti põhisisu;

 7. tunneb ära õpitud/ omandatud sõnad ja väljendid ning mõistab neid, kasutab oma kõnes;

 8. kasutab elementaarseid viisakusväljendeid erinevates situatsioonides;

 9. oskab alustada ja lõpetada tavalist vestlust; vastab küsimustele, esitab küsimusi;

 10. teab peast eestikeelsed luuletused ja laule;

 11. tunneb eesti keele tähti; oskab kirjutada tähti ja lühikesi sõnu;

 12. oskab kirjutada oma nime trükitähtedega; loeb lühikesi sõnu;

 13. tunneb ja nimetab Eesti rahvussümboleid;

 14. nimetab eesti rahvustoitu;

 15. selgelt tunneb riigi nimetust ja pealinna; tunneb ja oskab nimetada Eesti linnasid, näitab kaardilt; oskab nimetada mõnda Eesti kohanimetust; oskab nimetada Eesti tuntumaid inimesi.

Head omavalitsused!

Kutsun üles piirangute eirajaid mõtlema, mis olukorda oleme jõudnud ja
kuhu liigume. Haiglaravi vajavate COVID-19 patsientide arv ületab peagi
600 piiri. Plaanilist ravi on juba piiratud ja see mõjutab ka
erakorralise abi andmist. Intensiivravis on palju keskealisi patsiente.
Mida kauem peame piirama plaanilist ravi, seda suurem ravivõlg meile
jääb ja seda rängemad on kriisi kaudsed mõjud meie inimeste tervisele.
Püsime märtsikuus võimalikult palju kodus ja liigume värskes õhus. Tänan
kõiki, kes aitavad oma vastutustundliku käitumisega COVID-19 kriisi ületada.

Eve East

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu

juhatuse esimees

Peaministri, Terviseameti peadirektori ja teadusnõukoja juhi ühispöördumine

2020-10-13 Ida-Virumaa kiri EE

ERITEADE:

Valitsus kinnitas pärast eriolukorda edasi kehtivad piirangud ja leevendused
https://www.kriis.ee/et/uudised/eriteade-valitsus-kinnitas-parast-eriolukorda-edasi-kehtivad-piirangud-ja-leevendused

Lugupeetud lastevanemad!

Meil on hea meel tutvustada Teile uusi võimalusi laste eesti keele õppimise toetamiseks.
Kodus õppivatele lastele mõeldes leiab tänasest Lasteekraan.ee lehelt koduõppe alajaotuse, et pakkuda lapsevanematele ja õpetajatele ideid õppe- ning kasvatustegevusteks. Koduõppe ajajoon on sündinud rahvusringhäälingu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi töögrupi koostöös, milles osalevad ka Tallinna Ülikooli, SA Innove ja lasteaedade ning koolide esindajad. Materjalid lähtuvad riiklikust õppekavast ja toetavad laste, õpetajate ja lapsevanemate loovaid algatusi.Materjalid on Lasteekraani keskkonnas jaotatud teemade kaupa, et neid oleks hõlbus leida ja kasutada.

Loodame väga, et koduõppe alajaotuse materjalid tulevad Teile ja lastele kasuks!