Toetused madala sissetulekuga lastega peredele

Osalustasu muudatus.

kehtivus alates 11.06.2022.

https://www.riigiteataja.ee/akt/408062022003 

Muudatus osalustasu arvestamisest:

„1) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(2) Kui
perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem
osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% ulatuses ja
kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.“.“
Muudatust (soodustust) rakendatakse täiskuust s.t. 1. juulist 2022. a.

 

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014

SOTSIAALHOOLEKANDELISE ABI ANDMISE KORD
Vastu võetud 28.11.2018 nr 35
HTTPS://WWW.RIIGITEATAJA.EE/AKT/411122018001
30. TOETUSED LINNA VÄHEKINDLUSTATUD PEREDE LASTE TOIMETULEKU
LEEVENDAMISEKS
Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku
leevendamiseks on:
1) koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude osaline hüvitamine;
2) õppevahendite maksumuse osaline hüvitamine;
3) riiete ja jalanõude ostu osaline hüvitamine;
4) kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline
hüvitamine;
5) üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele
õpilastele õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine
sõidupiletite alusel kuni 100% ulatuses.

https://www.kohtla-jarve.ee/web/rus/sissetulekust-soltuvad-toetused