Toetused madala sissetulekuga lastega peredele

SOTSIAALHOOLEKANDELISE ABI ANDMISE KORD
Vastu võetud 28.11.2018 nr 35
HTTPS://WWW.RIIGITEATAJA.EE/AKT/411122018001
30. TOETUSED LINNA VÄHEKINDLUSTATUD PEREDE LASTE TOIMETULEKU
LEEVENDAMISEKS
Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku
leevendamiseks on:
1) koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude osaline hüvitamine;
2) õppevahendite maksumuse osaline hüvitamine;
3) riiete ja jalanõude ostu osaline hüvitamine;
4) kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline
hüvitamine;
5) üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele
õpilastele õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine
sõidupiletite alusel kuni 100% ulatuses.

https://www.kohtla-jarve.ee/web/rus/sissetulekust-soltuvad-toetused