Pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”

Alates 2021.a.  Projekti alusel töötavab 1 rühm Rukkilill Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojektProfessionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas”. Iga päev korraldab õpetaja  tegevusi eesti keeles koostöös venekeelste kolleegidega. 

Pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”

Selle projekti raames kolmandana õpetajana aiarühmas  töötab eestikeele õpetaja, kes aitab mitte-eesti kodukeelega lastele omandada eesti keelt ja kultuuri kooliminekuks. Eestikeelse õpetaja korraldab vaatlusi, mängib, suhtleb lastega ainult eesti keeles. Kasutades lastega arusaadavaid võtteid (miimika, žestid, kehakeel, joonistamine, liikumine jne).

Pilootprojekti peamine eesmärk:

Äratada lapses huvi eesti keele ja kultuuri vastu, motiveerida eesti keele õppimist ning tagada mitte-eesti kodukeelega lapsele eesti keele omandamist kooliminekuks.

Peamised põhimõtted:

 1. lapse arengu toetamine läbi keeleõppe;

 2. lapsest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus;

 3. suhtlemine on ainult eesti keeles;

 4. mänguviisiline õppetegevus;

 5. süsteemsus;

 6. järjepidevus;

 7. lõimitus tegevus;

 8. meeskonnatöö venekeelsete õpetajatega;

 9. kvaliteetne õppe- ja kasvukeskkond;

 10. partnerlus lapsevanematega.

Õppe -ja kasvatustegevuse kavandamine ning korraldamine

Kavandamine. Pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“ eestikeelsed rühmaõpetajad kavandavad õppe- ja kasvatustegevused koostöös venekeelsete rühmaõpetajatega. Õppeaasta alguseks koostatakse eestikeelsete tegevuste õppeaasta tegevuskava lähtudes rühma ühisest temaatilisest tegevuskavast. Tegevuskavas on püstitatud õppeaasta eesmärgid ja  eeldatavad tulemused eesti keele omandamises. Kavandamise perioodiks on üks kuu, kusjuures ühte teemast käsitletakse kahe nädala jooksul.

Eestikeelseid tegevusi kavandatakse lihtsamas vormis vastavalt laste potentsiaalile.

Korraldamine. Pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“ mudelit rakendatavas rühmas esimeses vahetuses töötavad üheaegselt kaks õpetajat: üks õpetaja suhtleb ja viib läbi õppe- ja kasvatustegevuse vene keeles ja teine eesti keeles. Hommikuvõimlemine võib toimuda nii eesti kui ka vene keeles. Eestikeelne rühma õpetaja juhendab ja viib läbi rutiinseid tegevusi ja õppetööd eesti keeles paralleelselt venekeelse õpetajaga , jagades lapsed väiksemates alarühmadeks. Jalutuskäigu ajal eesti keelne õpetaja viib läbi õueõpet, õpetab ümbritseva looduse ja inimtegevusega (nt transport, liiklus) seonduvat sõnavara. Eestikeelse õpetaja poolt korraldatavad vaatlused, mängud ning suhtlemine käib ainult eesti keeles, kasutades lapsele arusaadavaid võtteid (miimika, žestid, kehakeel, joonistamine, liikumine jne)

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused 6-7aastane laps:

 1. hindab ja austab eesti kultuuri ja eesti keelt kui oma kodumaa keelt;

 2. meeldib rääkida eesti keeles ja tahab rohkem õppida;

 3. mõistab eesti keelse lihtsamaid vestluse teemasid;

 4. mõistab antud juhendeid ja täidab neid;

 5. reageerib adekvaatselt eesti keeles antud korraldusele;

 6. mõistab etteloetud ja jutustatud eakohase eestikeelse teksti põhisisu;

 7. tunneb ära õpitud/ omandatud sõnad ja väljendid ning mõistab neid, kasutab oma kõnes;

 8. kasutab elementaarseid viisakusväljendeid erinevates situatsioonides;

 9. oskab alustada ja lõpetada tavalist vestlust; vastab küsimustele, esitab küsimusi;

 10. teab peast eestikeelsed luuletused ja laule;

 11. tunneb eesti keele tähti; oskab kirjutada tähti ja lühikesi sõnu;

 12. oskab kirjutada oma nime trükitähtedega; loeb lühikesi sõnu;

 13. tunneb ja nimetab Eesti rahvussümboleid;

 14. nimetab eesti rahvustoitu;

 15. selgelt tunneb riigi nimetust ja pealinna; tunneb ja oskab nimetada Eesti linnasid, näitab kaardilt; oskab nimetada mõnda Eesti kohanimetust; oskab nimetada Eesti tuntumaid inimesi.