Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS

M Ä Ä R U S
Kohtla-Järve 14.veebruar 2006 nr 17
Kohtla-Järve linna koolieelsesse
lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt
väljaarvamise kord
Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375; 90, 521; 2003, 18, 99; 75, 496; 2004, 77, 180; 30, 206, 41, 276) § 15 lõike 4 alusel
§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev määrus reguleerib Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi “Linnavalitsus”) hallatavatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi – “lasteasutus”) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.
(2) Lasteasutuse ümberkorraldamisel, ümberkujundamisel või tegevuse lõpetamisel
korraldab laste ümberpaigutamist teistesse lasteasutustesse Linnavalitsus.
(3) Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning sealt väljaarvamise alused ja kord on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega.
(4) Lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi – “vanem”) on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutustes, kulude vanema poolt kaetava osa suuruse ja selle kehtestamise korra kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.
(5) Vanemal on õigus lasteasutuse juhataja otsuse peale, lapse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kohta, esitada vaie Linnavalitsusele, kes kontrollib lasteasutuse juhataja otsuse õiguspärasust.
§ 2. Lapse lasteasutusse vastuvõtmine
(1) Vanemale on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.
(2) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse juhataja.

(3) Lasteasutusse võetakse vastu Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui lapse elukoht on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi – “rahvastikuregister”) andmetel Kohtla-Järve linn.
1) Esmajärjekorras võetakse vastu lapsed, kes elavad antud lasteasutuse teeninduspiirkonnas.
2) Väljaspool järjekorda võetakse vastu linna haldusterritooriumil paikneva
lastekodu lapsed
3) Vabade kohtade olemasolul on lubatud vastu võtta ka teiste omavalitsuste
haldusterritooriumidel elavaid lapsi.

§ 3. Avalduse esitamine lasteaeda vastuvõtul.
(1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks õppeaasta algul (01. septembril) tööd alustavatesse rühmadesse esitab vanem lasteasutuse juhatajale hiljemalt jooksva aasta 31. maiks vormikohase avalduse (Lisa 1), kuhu on märgitud, mis kuupäevast ja mis õppekeelega rühma vanem lapsele kohta soovib. Avalduses märgib lapsevanem lapse elukoha, mis on registreeritud rahvastikuregistris
Lapse esmakordsel vastuvõtul lasteasutusse esitab lapsevanem perearsti väljastatud vormikohase arstitõendi.
(2) Lasteasutuse juhataja esitab andmed lapse elukoha täpsustamiseks Linnavalitsuse vastavale ametnikule, kes omab juurdepääsu rahvastikuregistri andmetele. Juhul, kui rahvastikuregistri andmetel on lapse elukoht erinev lapsevanema poolt esitatud andmetest, võetakse aluseks rahvastikuregistri andmed ja laps võetakse lasteaeda vastu vastavalt käesoleva korra § 2 lg 3 alusel.
§ 4. Avalduste registreerimine ja järjekord.
(1) Vanema poolt esitatud kirjaliku avalduse registreerib lasteasutuse juhataja saabu- mise järjekorras lasteasutuse vastuvõtuavalduste registris. Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteasutuse järjekorda vanema avaldusel märgitud tähtajani. Juhul, kui vanem ei ole last avalduses märgitud tähtaja saabudes lasteasutusse toonud, võtab lasteasutuse juhataja vanemaga ühendust, et selgitada välja lapse lasteaiakoha vajadus. Kui vanem loobub lasteaiakohast, saab selle järjekorras olev järgmine laps. Lapsevanema loobumisel lasteaiakohast saadab lasteaia juhataja lapsevanemale kirjaliku teatise lapse nimekirjast kustutamise kohta.

(2) Kui vanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda. Lasteasutuse koha taotlejate järjekord on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel.
§ 5. Lapse lasteasutuse nimekirja kandmine.
(1) Kohtade vabanemisel täidetakse need järjekorra alusel kahe nädala jooksul. Koha vabanemisest teavitab lasteasutuse juhataja avalduse esitanud vanemat kirjalikult ühe nädala jooksul. Vabade kohtade olemasolul võib lapsi lasteasutusse vastu võtta kogu aasta kestel.
(2) Õppeaasta algul (01. septembril) tööd alustavate rühmade nimekirjad koostab lasteasutuse juhataja hiljemalt 10. juuniks. Lapse rühma nimekirja kandmisest teatab lasteasutuse juhataja vanemale hiljemalt 15. juuniks.
Kui laps on kantud mitme lasteasutuse nimekirja, peab vanem hiljemalt 30. juuniks teatama lasteasutuse juhatajale, millisesse lasteasutusse ta oma lapsele kohta soovib.
Juhul, kui lapsevanem oma eelistust ei teata, loeb lasteasutuse juhatajakoha vakantseks ja selle saab järjekorras olev järgmine laps. Nimekirjast väljaarvamise kohta saadab juhataja lapsevanemale kirjaliku teate.
(3) Rühmade nimekirjad õppeaastaks kinnitab lasteasutuse juhataja hiljemalt 5. septembriks. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab lasteasutuse juhataja käsk-kirjaga 3 tööpäeva jooksul arvates muudatuste toimumisest.
(4) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab juhataja vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemaid kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.
§ 6. Lapse lasteasutusest väljaarvamine
(1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse juhatajale vormi- kohase avalduse (Lisa 2). Avaldus esitatakse hiljemalt üks nädal enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
(2) Lasteasutuse juhataja võib käskkirjaga lapse lasteasutusest välja arvata alljärgne- vatel juhtudel:
1) kui laps on saanud koolikohustuslikuks ja läheb kooli;
2) kui lasteasutuse hoolekogu poolt kehtestatud toidukulu tasu ja Kohtla-Järve
Linnavolikogu poolt kehtestatud kulude vanema poolt kaetavat osa ei ole tasutud
kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist;
3) kui laps on lasteasutusest puudunud rohkem kui 1 kuu ja lapsevanem ei ole
lasteasutusele puudumise põhjustest teatanud.
(3) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest käesoleva määruse § 6 lg 2 p 2 ja 3 alusel
teavitab lasteasutuse juhataja vanemat kirjalikult ühe nädala jooksul.
(4) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kae-
tava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. Tasumata jäänud
summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.
§ 7. Lõppsätted
(1) Tunnistada kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse 28.septembri 2004.a määrus nr 19 “Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord”.
(2) Määrus jõustub 17 veebruaril 2006.a.

Jevgeni Solovjov Ene Erro
Linnapea Linnasekretär