Группа «Sipsik»

sipsik1 Группа частичного языкового погружения «Sipsik»

Возраст детей: 4 — 5 лет

Педагогический состав группы:

Учитель: Юлия Лотта  (обучение на эстонском языке)

Учитель: Наталья  Дорш (обучение на русском языке)

Помощник учителя: Юлия Андреева

Логопед: Елена Нетрусова

телефон группы: 53315614

2021- 2022 õppeaasta eesmärgid ja põhimõtted

Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid meie rühmas:

Äratada huvi eesti keele vastu, õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla;

Kujundada suulisest kõnest arusaamisoskusi- ja oskus sellele reageerida ni füüsiliselt kui ka verbaalselt;

Julgustada last ennast väljendama nii eesti keeles kui ka emakeeles;

Kujundada oskust tulla toime igapäevasuhtluses kuulajana;

Rikastada laste tundemaailma ja keelt ning pakkuda positiivseid elamusi lastekirjanduse ja muude eakohaste tekstide abil;

Toetada ja suunata last kõnes õige häälduse;

Emakeele arengu arendamine ja toetamine.

Õppe-ja kasvatustegevuse organiseerimise põhimõtted:

  1. Õppimine toimub osalise keelekümblusprogrammi järgi (põhimõte on üks inimene-üks keel
  2. Õppimine toimub kõigis viies õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas nii eesti kui ka vene keeles võrdses osas
  3. Õppimine toimub mängu kaudu
  4. Lapsele luuakse nii keele kui ka teistes õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades arengut soodustav ja motiveeriv keskkond
  5. Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad on omavahel temaatiliselt integreeritud
  6. Last toetatakse ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel, väärtustades nii eesti keelt ja kultuuri kui ka lapse emakeelt ja kultuuri
  7. Lapsi ei sunnita eesti keelt kasutama, vaid üksnes julgustatakse
  8. Lapse keelelist, kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut soodustab kodu ja lasteasutuse koostöö

tunniplaan

Päevakava

 

Новости группы: