Группа «Kiisu — Miisu»

 

Группа частичного языкового погружения «Kiisu-Miisu»
Возраст детей: 5-6 лет

Педагогический состав группы:
Учитель: Ольга Новкина  (обучение на эстонском языке)

Учитель: Наталья Тарасова (обучение на русском языке)
Помощник учителя: Мария Максименко

Логопед: Елена Нетрусова

телефон группы: 53063853

2021 -2022 õppeaasta eesmärgid ja põhimõtted

Цели обучения по программе частичного языкового погружения

— пробудить интерес детей к эстонской культуре, традициям, детской литературе, математике и мотивировать к изучению эстонского языка:

  • ребенок слушает и понимает звучание эстонской речи;

  • ребенок понимает смысл простых фраз и словосочетаний на эстонском языке

  • ребенок формирует умение использовать в речи простейшие слова и фразы на эстонском языке;

— приобщать родителей, углубляя понимание о необходимости поддерживать изучение ребёнком эстонского языка,

— способствовать ознакомлению с эстонским языком через различные игры и режимные моменты,

проводить учебную деятельность в игровой форме с максимальным использованием наглядного материала в т.ч. видео и стерео записей.

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED JA ÜLDEESMÄRGID 2021-2022aa.

EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPE

Rühmades, kus on lapsed kelle kodune keel ei ole eesti keel, tagatakse eesti keele õpe, täieliku keelekümbluse metoodikat rakendades.

Keelekümblusrühma õppekava sisu:

1) kuulamine;

2) kõnelemine;

3) Eesti kultuuri tutvustamine.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:

1) peetakse oluliseks eesti keelt kuulata ja omandada keeleoskus tegevuste käigus, kus sõnalist suhtlemist toetab kontekst (nt ümbritsevad esemed jmt);

2) pööratakse erilist tähelepanu erinevate meelte kaasamisele ja näitlikustamisele: kasutatakse miimikat, kehakeelt, žeste, intonatsiooni, muusikat, rütmi ja mitmesuguseid näitlikke vahendeid;

3) suunatakse last õpitavat keelt kasutama igapäevategevustes ning suhtlemisel, luuakse selleks lapsi huvitavaid olukordi, sh väljaspool lasteaeda (kauplus, teater, spordivõistlus, õppekäik jm);

4) korratakse õpitut erinevates kontekstides ja suhtlussituatsioonides, keeleõpet seotakse teiste tegevustega – liikumine, laulmine, käeline tegevus, vaatlemine jm;

5) vestlusteemade valimisel lähtutakse lapse kogemustest, samateemalistest vestlustest rühmas või kodus (emakeeles);

6) valitakse mitmekesiseid pildirikkaid ja lihtsama keelega raamatuid ettelugemiseks ja ühiseks lugemiseks;

7) pedagoog rõhutab õige kõne mudelite kasutamist ning osutab vigadele delikaatselt, sõna

või fraasi korrektsena korrates;

8) õppetöö peab olema lapsekeskne — mänguline

päevakava ja tunniplan

Новости группы:

1 декабря, 2021 Elena Первый Адвент
1 ноября, 2021 Elena Kõrvits on Eesti ananass
19 октября, 2021 Elena День сока.
18 октября, 2021 Elena Учебная поездка в Ийзаку.
14 октября, 2021 Elena Politsei tuli külla!